PKN Angeren – Het kerkje aan de dijk.

Vacature predikant

Profielschets Protestantse Kerk van Angeren

De Protestantse kerk van Angeren is een kleine plattelandsgemeente in de gemeente Lingewaard, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen in de Betuwe. Oorspronkelijk bestond de dorpsgemeenschap uit voornamelijk agrariërs, maar dat is inmiddels anders en kent de gemeente een beroepsbevolking met meer diversiteit aan beroepen, waaronder ook zelfstandige ondernemers.

We hebben een 2-wekelijkse zondagsdienst en na de dienst ontmoeten we elkaar informeel bij een kopje koffie of thee. We zijn een open en pluriforme gemeente en we vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. We voelen ons betrokken bij de mensen in ons dorp, maar ook bij degenen verder weg die ons nodig hebben en we streven ernaar hulp te bieden waar dat nodig is.

We zijn een protestantse gemeente met in totaal 200 geregistreerde leden. De grootste groep leden is tussen de 50 en 80 jaar. Gemiddeld worden de zondagdiensten bezocht door 15-20 gemeenteleden uit Angeren en Gendt-Doornenburg. 

Het overgrote deel van Angeren is rooms-katholiek. Dit heeft onder andere als gevolg dat er veel gemengde huwelijken zijn, waardoor de band tussen de kerk en de jonge gezinnen vaak sterk vermindert.

De RK- kerk is sinds een paar jaar gesloten en de vieringen worden samen met de andere rooms-katholieke parochies gehouden in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe in de daartoe aangewezen kerken of dorpshuizen. Er is wel samenwerking met de rooms katholieke kerk, maar voor beiden zou dit verder uitbouwen van de samenwerking wenselijk zijn. Met Allerzielen stellen we de kerk beschikbaar aan de RK-gemeente waarbij de kerk dan ook bijna vol zit.

Angeren hecht aan haar zelfstandigheid als kerkelijke gemeente. Dit komt onder andere tot uitdrukking in een bijna voltallige kerkenraad. Er bestaat een goede samenwerking met de naburige protestantse kerkgemeente Gendt-Doornenburg. De zondagsdienst wordt om de beurt op zondag in Angeren en in Gendt gevierd. Verdere samenwerking hopen beide gemeentes voort te zetten of nog uit te breiden.

Het gebied is aan infrastructurele zaken onderhevig, zoals de Betuwelijn. Deze gaat dwars door Angeren heen. Zo heeft er ook door de Waalsprong een verandering plaatsgevonden in onze buurgemeenten. Er zijn een aantal nieuwe woningen bij gekomen en dat speelt ook in Angeren. De landelijke tendens tot terugloop in kerkbezoek is ook bij ons in Angeren voelbaar en merkbaar.

De inkomsten uit land- en geldbezit stellen de toekomst van de gemeente redelijk veilig. Er zal echter veel aandacht gegeven moeten worden aan het in stand houden en versterken van de kerkelijke samenleving. Het gezamenlijk kerken met Gendt-Doornenburg zorgt voor het enigszins op peil houden van het aantal kerkbezoekers.

De Kerkenraad bestaat uit 9 leden, 2 Ouderlingen, 2 Diakenen, 4 Ouderlingen/Kerkrentmeesters en predikant (vacant).

We hebben een kerkblad, samen met de gemeenten Gendt-Doornenburg en de gemeente Bemmel, genaamd “Ineen”. Dit blad verschijnt iedere 6 weken.

Ook wordt er samen met de gemeente Gendt-Doornenburg, wekelijks een digitale nieuwsbrief verstuurd met informatie over de zondagsdiensten en andere mededelingen.

In de zondagse vieringen gaan de bloemen naar een gemeentelid bij bijzondere gebeurtenissen of bij ziekte. Deze service wordt verzorgd door enkele dames van de bloemendienst.

Kinderkerk is er alleen nog bij bijzondere diensten. 

Er is een diaconale Z.W.O. groep actief in regioverband. Zij kiezen 2 jaarlijks een diaconaal project en organiseren acties om het doel van ondersteuning en support te bereiken.

 

De toekomstige predikant zal bij voorkeur in de regio woonachtig zijn. Momenteel is er geen pastorie beschikbaar. Desgewenst wordt hulp geboden bij het zoeken naar passende woonruimte.

Wij zoeken een predikant die

  • op inspirerende wijze voorgaat in de erediensten
  • die gericht is op samenwerking en mensen en groepen met elkaar kan verbinden
  • in samenwerking met de kerkenraad zorg draagt voor het pastoraat en met name inzicht heeft in zowel het gedachtegoed van ouderen als van jongeren
  • die ruimte geeft aan verschillende geloofsbelevingen en eigentijdse geloofsvragen
  • een goede samenwerking met de buurgemeenten ondersteunt
  • de gemeente kan opbouwen, activeren en stimuleren en een samenbindende factor binnen onze gemeente  en binnen ons dorp wil zijn
  • die mensen inspireert om (weer) mee te doen met activiteiten en die dat ook buiten de kerkmuren uitdraagt
  • die bereid is constructief en creatief samen te werken met de ambtsdragers en andere vrijwilligers

Wij bieden een prettige werkomgeving in een kleine dorpsgemeenschap.

Meer informatie over onze gemeente is te vinden in de volgende bijlagen/locaties:

Beleidsplan Protestantse gemeente 2019-2024

– Kerkblad INEEN